Winkelwagen

Winkelwagen leeg...

Algemene voorwaarden

Voor al onze leveringen zijn de volgende voorwaarden toepasselijk, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk het tegenovergestelde overeengekomen wordt, indien wij uitdrukkelijk en schriftelijk zouden toestaan een dezer voorwaarden te veranderen zouden de andere nochtans van volle kracht blijven.

Art. 1

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door de algemene voorwaarden waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de algemene voorwaarden van de klant.

Art. 2

De bestekken en prijsoffertes van Verbeure zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan behouden wij ons het recht voor deze prijzen op evenredige wijze aan te passen.

Art. 3

De door de vertegenwoordigers van Verbeure aanvaarde bestellingen en prijsoffertes zijn slechts bindend na onze schriftelijke orderbevestiging

Art. 4

In geval van annulering van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 15 % van de waarde van de bestelling met een minimum van 100 € indien deze bestelling kleiner zou zijn dan 500 €.

Art. 5

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichtingen verstrekt en binden Verbeure niet. Bij vertraging in de leveringen heeft de koper geen recht op schadevergoeding en kan evenmin de overeenkomst eenzijdig verbreken tenzij anders schriftelijke overeenkomsten tussen partijen.

Art. 6

Onze vrijwaringplicht met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers tegenover onszelf.

Art. 7

De goederen worden verzonden en afgeleverd op risico van de koper. De vervoerkosten komen, tenzij anders bepaald voor rekening van de koper.

Art. 8

Indien de koper de goederen weigert bij aanbieding of niet afhaalt op de hem medegedeelde datum,behouden wij ons het recht voor om na een termijn van 15 dagen vanaf deze datum, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.  De voorgeschreven schadebepaling voorzien in artikel 4 van huidige overeenkomst blijft echter van toepassing.

Art. 9

De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.

Art. 10

Wanneer Verbeure ten gevolge van overmacht, staking, weersomstandigheden, e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst eenzijdig te verbreken zonder dat ons enige schadevergoeding kan worden geëist.

Art. 11

Verbeure behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen van de koper alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

Art. 12

Klachten betreffende leveringen of ophalingen moeten ons toekomen binnen de acht dagen na levering van de goederen en alleszins voor het gebruik of ingebruikname van de goederen.

Art. 13

Alle betwisten omtrent de factuur, leveringen of ophalingen moeten gebeuren door een aangetekend schrijven aan Verbeure gericht binnen de acht dagen na factuurdatum, datum van verzending van de goederen of uitvoering van de werken.

Art. 14

Alle facturen zijn contant betaalbaar na factuurdatum tenzij schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Onder contante betaling wordt verstaan binnen de 8 dagen van ontvangst van de factuur.

Art. 15

Bij niet betaling van de facturen binnen de gestelde termijnen is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd te belope van 12% op jaarbasis van het factuurbedrag alsook een forfaitaire schadevergoeding 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 100 €. Alle kosten van invordering door tussenkomst van derden zijn volledig ten laste van de koper.

Art. 16

Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen of ophalingen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Art. 17

Conform de wetgeving op het eigendomsvoorbehoud blijven alle goederen tot volledige betaling van de factuur eigendom van Verbeure. Het risico betreffende de goederen blijft echter vanaf ontvangst ten laste van de koper.

Art. 18

Alle betwistingen betreffende huidige overeenkomst zullen definitief beslecht worden via arbitrage conform het werkingsreglement van de v.z.w Europees Instituut voor Arbitrage en Mediatie met maatschappelijke zetel te 8200 BRUGGE, Koningin Astridlaan 97/25. Deze clausule vervangt alle tegenstrijdige clausules”.

Art. 19

Voor alle aanbiedingen, die uitsluitend bestemd zijn voor zakelijke gebruikers, gelden onze bovenstaande verkoopvoorwaarden.